Loading...

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พืชชั้นต่ำ

พืชไม่มีดอกจัดเป็นพืชชั้นต่ำ เนื่องจากเป็นพืชที่มีอวัยวะต่าง ๆ ไม่ครบ เช่น ราก ใบ  ลำต้น และที่สำคัญที่สุด คือ ดอก จึงไม่สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้
 ชนิดของพืชไม่มีดอก
        เราสามารถแบ่งพืชไม่มีดอกออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้
        1. พวกที่มีคลอโรฟีลล์ พืชไม่มีดอกพวกนี้จะมีคลอโรฟีลล์อยู่ตามส่วนต่าง ๆ จึงทำให้สามารถปรุงอาหารเองได้ เช่น สาหร่าย เฟิร์น มอส ตะไคร่น้ำ
   1.1 สาหร่าย เป็นพืชที่ไม่มีดอกไม่มีราก ลำต้น และใบที่แท้จริง(คนละชนิดกับสาหร่ายที่ใส่ตามตู้ปลาสาหร่ายประเภทนี้เป็นพืชชั้นสูงที่เราเรียกว่าสาหร่าย) แต่สาหร่ายทุกชนิดมีคลอโลฟิลล์ ดังนั้นสาหร่ายจึงสามารถปรุงอาหารเองได้ สาหร่ายชอบอยู่ในที่ที่มีน้ำ เช่นตามบึง หนอง ทะเล หรือตามที่ชุ่มชื้น บางชนิดมีขนาดเล็กมากต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ เช่นสาหร่ายสีเขียว เป็นต้น โดยทั่วไปสาหร่ายใช้วิธีสืบพันธุ์โดยการแบ่งเซลล์
   1.2 เฟิร์น   เป็นพืชไม้มีดอก   เมื่อยังเล็กอยู่ใบเฟิร์นจะงอ    เมื่อโตขึ้นใบจึงคลายตัวออก   ใบแต่ละใบจะประกอบด้วยใบย่อยเล็กๆ ซึ่งใต้ใบจะมีกลุ่มอับสปอร์    ภายในอับสปอร์จะมีสปอร์มากมาย สปอร์เหล่านี้มีลักษณะเป็นผงเล็กๆ  วึ่งสามารถจะเจริญขึ้นเป็นต้นใหม่ได้ปกติเฟิร์นชอบขึ้นในที่ร่มและชุ่มชื่น
   1.3 มอส  มีลักษณะคล้ายต้นไม้เล็กๆ  มีลำต้น   ราก   และใบ   แต่ไม่มีลักษณะที่แท้จริงเหมือนพืชชั้นสูง  มักขึ้นเรียงแน่นไปหมดมองดูคล้ายพรมสีเขียวสด   ชอบขึ้นตามที่ชื้นๆสืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์
   2.   พวกที่ไม่มีคลอโรฟีลล์   พืชไม่มีดอกพวกนี้จะไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  แต่จะรับอาหารโดยการดูด
   ซึมสารอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลาย  เช่น  เห็ด  รา  ยีสต์                 2.1 เห็ด  เป็นพืชไม่มีดอก  มีหลายชนิด  มีรูปร่างแตกต่างกันไปตามชนิด  เห็ดมีรูปร่างคล้ายหมวกหรือร่ม   มักจะมีครีบเป็นแผ่นๆ  อยู่ข้างใต้เรียงเป็นแถวมากมาย  บนครีบเต็มไปด้วยอับสปอร์วึ่งภายในมีสปอร์มากมาย  เห็ดไม่มีคลอโรฟีลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารได้                2.2 รา  เป็นพืชไม่มีดอกไม่มีคลอโรฟีลล์จึงไม่สามารถสร้างอาหารเองได้  ต้องใช้ไรซอยด์ดูดอาหารจากสิ่งที่มันขึ้นอยู่ ( ไรซอด์ไม่ใช้รากที่แท้จริง ) สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์                2.3ยีสต์  หรือเชื้อหมัก  หรือส่าเหล้า  เป็นพืชไม่มีดอกที่ไม่มีคลอโรฟีลล์จึงสร้างอาหารเองไม่ได้ ยีสต์มีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายไข่ สืบพันธุ์โดยการแตกหน่อ และการสร้างสปอร์                      การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไม่มีดอก  พืชพวกนี้นส่วนใหญ่มีวิธีการสืบพันธุ์แบบง่ายๆ   ไม่สลับซับซ้อน   ดังนี้                        1.  ใช้วิธีการแบ่งตัวออกเป็นส่วนๆ  เช่น   แบคทีเรีย    ตะไคร่น้ำ  เป็นต้น                         2.  ใช้วิธีการแตกหน่อ     เช่น    ยีสต์             3.  ใช้วิธีการสร้างสปอร์   ซึ่งเป็นวิธีการที่พืชไม่มีดอกส่วนใหญ่ใช้ในการสืบพันธุ์สปอร์ที่พืชสร้างขึ้นมาจะมีลักษณะเป็นผงเล็กๆ  บรรจุอยู่ในอับสปอร์   และเมื่ออับสปอร์นี้แตกออกสปอร์ก็จะฟุ้งกระจายออกมา        เมื่อตกลงบนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชื้นจะสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้  พืชที่สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์  เช่น    เห็ด  รา    เฟิร์น    มอส              4.  ใช้วิธีการงอกใหม่  เช่น   สาหร่าย    จะแตกออกเป็นชั้นแล้วงอกเป็นต้นใหม่
     เอง   สืบพันธุ์โดยใช้วิธีสร้างสปอร์

1 ความคิดเห็น:

 1. เห็ดไม่ใช่พืชนะครับ อยู่ในอาณาจักรฟังไจ คนละแาณาจักรกันครับ รบกวนแก้หน่อยนะครับ

  ตอบลบ